ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์จริง ทำให้ได้มุมมองใหม่ ๆ ทางธุรกิจ สร้างโอกาสในการต่อยอด และเติบโตได้เลย

วันทา เปี่ยมพงศ์สุข
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เฮฟต้า จำกัด


อาจารย์ สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ มีความเขี่ยวชาญทางด้านการตลาด การขายอย่างลึกซึ้ง ทั้งความรู้ด้านทฤษฎี และภาคปฎิบัติ บริษัทฯ ได้รับมุมมองในการวางแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม นอกเหนือจากนั้น เขายังได้ให้เทคนิค และกลยุทธ์ในการบริหารการขาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างยิ่ง

ไกรศักดิ์ ธีรโชติมงคล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด


อาจารย์ สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ ได้เปิดโลกทัศน์ เปิดมุมมองใหม่ ๆ ที่เราไม่มี เขาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางการตลาด การบริหารจัดการงานขาย ฯลฯ อาจารย์ได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจให้กับทีมงานของเราได้เรียนรู้ ลงมือทำ ก่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามคำแนะนำ และเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

อนุชา รัตนภิภพ
รรมการผู้จัดการ
บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด


ขอขอบคุณ อาจารย์ สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ ที่ได้ให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง การทำรายงานทางธุรกิจอย่างครอบคลุมครบถ้วน นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล สะท้อนผลการดำเนินงาน ประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไข ฯลฯ นอกจากจะเป็นการเพิ่มยอดขาย ยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร เช่น ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ปรับลดจำนวนรายการผลิตภัณฑ์ (SKUs Rationalization) สร้างความเข้าใจในเงื่อนไขทางการค้า (Trading Terms) รวมไปถึงยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองธุรกิจกับโมเดิร์นเทรด

สุรพล รุจิกาญจนา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)


อาจารย์ สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ ที่บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด เต็มเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความใส่ใจในรายละเอียด มีส่วนร่วมอย่างมากในการให้คำปรึกษาชี้แนะ สร้างพลังแรงจูงใจ และที่สำคัญคือการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ เขาสร้างสรรค์แนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดีที่สุด และกำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการก้าวเดินให้กับบริษัทฯ ของเรา

สุนีย์ กล้วยไม้งาม
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส.ซี.เอ็น โลหะภัณฑ์และพลาสติก จำกัด


เรียบเรียงข้อมูลได้กระชับ ประมวลแก่นสารได้ถูกต้อง สะดวกต่อการวางยุทธศาสตร์ ง่ายทั้งการวิเคราะห์ และตัดสินใจ

สุเมธ สุเมธาอักษร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยรสทิพย์ จำกัด


ขอบคุณบริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด อย่างจริงใจ ที่ได้ช่วยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ กลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนการขาย การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เรานำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราได้รับประโยชน์สูงสุดในโปรแกรมปรึกษาธุรกิจ

อาจารย์ สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ ไม่เพียงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ยังเป็นบุคคลที่เข้าใจปัญหา มีความใส่ใจ มีความละเอียดลออในการให้คำปรึกษาแนะนำ โดยมุ่งเน้นให้เราเติบโตอย่างมีพลานามัย และขยายกิจการได้เต็มศักยภาพ

วัฒน สุนทรมั่นคงศรี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด


ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ปรึกษาธุรกิจ | แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ” กับ Bizz Backup พวกเราได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ได้รับการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาศักยภาพต่าง ๆ มากมาย ทำให้มองเห็นโอกาส เข้าใจยุทธศาสตร์ที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และแข็งแรงอย่างยั่งยืน – ขอขอบคุณ Bizz Backup อย่างจริงใจ

คณะผู้บริหาร “Freezies”
Freeze Your Age. Fresh Your Skin.


อาจารย์ สรรพัชญ์ เป็นบุคคลที่รอบรู้ หาตัวจับได้ยาก เขาไม่เพียงแต่ช่วยให้เราจัดการแก้ปัญหาทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์งานเชิงปฏิบัติ เขายังส่งมอบคำแนะนำอย่างเป็นรูปธรรม คำชี้แนะที่เป็นเครื่องนำร่อง นำธุรกิจในภาพรวมของเราไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับเวลา ความตั้งใจ ความพยายาม และความช่วยเหลือ สร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจตั้งแต่ฐานราก จนกระทั่งมีโครงสร้างทางยุทธศาสตร์ที่ดี

เสกสิทธิ์ ทวีผลเจริญ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มอนเด้ อุตสาหการ จำกัด


กว่า 4 ปีที่เราใช้บริการจาก บิซ แบ๊กอัพ บริษัทของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด เราขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ธุรกิจของเราเติบโตอย่างน่าพอใจ อาจารย์สรรพัชญ์ ช่วยวางแผนการตลาด ทำงานอย่างเป็นระบบ มีหลักการ ชี้แนะให้เราคิดนอกกรอบอยู่เสมอ ทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ บุคลากรของบริษัทได้รับการฝึกอบรมพัฒนา สร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน และที่สำคัญคือ อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์อย่างไม่ปิดบัง เราดีใจมากที่ได้พบกับมืออาชีพ เราให้คำมั่นสัญญาที่จะพัฒนาองค์กรของเราอย่างต่อเนื่องจริงจังตลอดไป

มณฑน์รัศ เมธีศิระศักดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด


โครงการให้คำปรึกษาธุรกิจ ชี้แนะแนวทางการบริหารจัดการทางการตลาด ทำให้เห็นโอกาสทางการตลาด ช่องทางการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาดที่เรานึกไม่ถึง การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เป็นส่วนที่มีประโยชน์มาก ทำให้เราเห็นภาพใหญ่ในมุมกว้างและลงลึกในรายละเอียด รู้จุดแข็ง จุดอ่อน และวิเคราะห์ได้แม่นยำขึ้น วิธีการที่อาจารย์ชี้แนะ ก็เป็นวิธีที่เข้าใจง่าย เราได้ตัวอย่างดี ๆ ที่สามารถนำมาคิดต่อ และประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ - มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ

ณัฐทยา จารุมณีโรจน์
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อีโก้สปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


ขอบคุณอาจารย์ สรรพัชญ์ สำหรับความทุ่มเทตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ ทุกคำแนะนำมีคุณค่าต่อการสร้าง และเสริมจริง ๆ ค่ะ... ดิฉันจดจำมากกว่าการเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ แต่เป็นอาจารย์ของชีวิตเลยค่ะ

ชิดชนก ชัยงาม
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อิมเมจโลโก้ จำกัด


สรรพัชญ์ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการที่จำเป็น และให้เรานำยุทธศาสตร์ทางการตลาดไปใช้ แผนกขายได้ดำเนินการตามแผน จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นในแผนกสนับสนุนต่าง ๆ เราได้พัฒนากระบวนการต่าง ๆ ในระบบ และผลักดันให้ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างแบรนด์ เราให้คำมั่นสัญญาที่จะลงทุนพัฒนาบุคลากร ตามแผนการฝึกอบรมซึ่งได้กำหนดไว้แล้ว

สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส.ซี.จี. อินดัสตรี้ จำกัด


สรรพัชญ์ คือการผสมผสานที่ลงตัวของผู้ให้คำปรึกษาธุรกิจ ที่แบ่งปันความเชี่ยวชาญอย่างถึงแก่นในเรื่องการขาย ในขณะเดียวกัน ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบอย่างสูงสุด และการอุทิศตนอย่างต่อเนื่อง เขามีคุณูปการต่อการยกระดับความสามารถให้กับทีมงานขายของเป๊ปซี่ ในช่วงที่เราก่อตั้งบริษัทฯ

สรรพัชญ์ แสดงให้เห็นถึงกรอบความคิดที่ถูกต้อง ความปรารถนาที่จะทำให้ทีมงานขายแข็งแกร่ง การทำงานร่วมกับสรรพัชญ์ เป็นการประกันว่าจะได้รับมูลค่าเพิ่มต่อทุกองค์กรที่เลือกทำงานร่วมกับมืออาชีพที่มีความสามารถอย่างแท้จริง

Fadi Hammad
Sales Capability Manager
PepsiCo, Inc. | AMEA


บิซ แบ๊กอัพ ไม่เฉพาะเพียงแต่เป็นผู้สนับสนุนธุรกิจ ยังเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างความสำเร็จ และพัฒนาทีมงานขายให้กับเป๊ปซี่โค

รัฐกร  วิจิตรสุข
Capability GTM Manager
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด


เราชื่นชมอาจารย์สรรพัชญ์ อย่างยิ่ง เขาเป็นผู้ชี้แนะฝึกสอนมืออาชีพอย่างแท้จริง เขามีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ความคิดที่เป็นระบบของเขาทำให้ได้แนวทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน เราสามารถประยุกต์วิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ และนำไปใช้ได้จริงทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ขอขอบคุณจากใจ

วีรวัชร์ ฐิติวุฒิเสถียร
กรรมการผู้จัดการ
โรงงานก๋วยเตี๋ยวตรงเซ่งหลี


บิซ แบ๊กอัพ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ไว้วางใจได้ สามารถส่งมอบบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ เกินความคาดหมาย

วิฑูรย์ ประดิษฐนครสุข
Traditional Trade Capability Manager
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด


เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าประทับใจมาก ด้วยสไตล์การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ให้คำติชม หรือวิพากษ์วิจารณ์ (Comment) อย่างสร้างสรรค์เพื่อนำไปปรับปรุง และกลับมาแสดงบทบาทสมมุติอีกครั้ง อีกทั้งสไตล์การให้ผลสะท้อนกลับหรือข้อเสนอแนะ (Feedback) ก็ชัดเจนและตรงประเด็น ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดบรรยากาศการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ภัทรี ชุณหวรากรณ์
HR Specialist
บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)


บิซ แบ๊กอัพ ช่วยให้มองเห็นภาพรวม และแนวทางในอนาคตได้มากขึ้น

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นิวซายน์ นาโนเทค จำกัด


ตอนแรกก็ไม่อยากเข้าร่วมโครงการ เพราะตกใจราคาที่ Bizz Backup เสนอ ตอนนั้นมองมุมเดียว คือเอาราคาเป็นตัวตั้ง แต่ในที่สุดก็เปลี่ยนใจ – ตั้งใจปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ เพราะไม่อยากบริหารงานแบบ “มวยวัด” อีก

ดิฉันได้เรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ ทางธุรกิจมากมายจากมืออาชีพ ประกอบกับประสบการณ์ส่วนตัว ดิฉันก็สามารถย่อยปัญหาเหล่านั้นได้อย่างแตกฉาน เข้าใจภาพใหญ่ และมองเห็นสิ่งที่จะต้องทำ หรือไม่ทำอีก ดิฉันได้พัฒนาโครงสร้างขององค์กร ในขณะเดียวกัน ก็ปรับปรุงกระบวนการใหม่ ๆ แต่ละยุทธศาสตร์ที่ทำไปนั้น มีส่วน “ลดความเครียด” ที่ไม่จำเป็นได้ในทันที

เราได้ปรับ Brand Positioning ได้นำเสนอกรอบความคิดใหม่ ๆ ต่อลูกค้าของเรา และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดส่งผลให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น บอกได้เลยว่า โชคดีที่ตัดสินใจถูก – ได้เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะผลที่ได้รับให้ “คุณค่า” ที่ คุ้มค่ากว่าเงินที่ลงทุนไปเสียอีก

กัญญา พวงเพ็ชร
ผู้จัดการทั่วไป
Dexy. Life is flexible.


ตอนแรกก็ไม่อยากเข้าร่วมโครงการ เพราะตกใจราคาที่ Bizz Backup เสนอ ตอนนั้นมองมุมเดียว คือเอาราคาเป็นตัวตั้ง แต่ในที่สุดก็เปลี่ยนใจ – ตั้งใจปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ เพราะไม่อยากบริหารงานแบบ “มวยวัด” อีก

ดิฉันได้เรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ ทางธุรกิจมากมายจากมืออาชีพ ประกอบกับประสบการณ์ส่วนตัว ดิฉันก็สามารถย่อยปัญหาเหล่านั้นได้อย่างแตกฉาน เข้าใจภาพใหญ่ และมองเห็นสิ่งที่จะต้องทำ หรือไม่ทำอีก ดิฉันได้พัฒนาโครงสร้างขององค์กร ในขณะเดียวกัน ก็ปรับปรุงกระบวนการใหม่ ๆ แต่ละยุทธศาสตร์ที่ทำไปนั้น มีส่วน “ลดความเครียด” ที่ไม่จำเป็นได้ในทันที

เราได้ปรับ Brand Positioning ได้นำเสนอกรอบความคิดใหม่ ๆ ต่อลูกค้าของเรา และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดส่งผลให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น บอกได้เลยว่า โชคดีที่ตัดสินใจถูก – ได้เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะผลที่ได้รับให้ “คุณค่า” ที่ คุ้มค่ากว่าเงินที่ลงทุนไปเสียอีก

กัญญา พวงเพ็ชร
ผู้จัดการทั่วไป
Cha Cha Cha. Fill in the fun.


หลักสูตรเยี่ยม เนื้อหากระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น แม้รายละเอียด
เล็กน้อยก็ไม่มองข้าม สามารถชี้เฉพาะถึงข้อบกพร่อง พร้อมแนว
ทางและเทคนิคในการแก้ไขที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง...

วิเชษฐ์ วัฒนสกุลพงศ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด


อาจารย์ สรรพัชญ์ ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการ
ตลาดมาอย่างลึกซึ้งยาวนาน เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ได้ให้
คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับ
SMEs เป็นอย่างมาก สามารถนำคำแนะนำ
เหล่านั้นไปใช้ได้จริงในธุรกิจ ไม่ยากเกินกว่าที่จะนำไปปรับปรุงพัฒนา
และผมเห็นประโยชน์ในทันทีที่ลงมือปฏิบัติ ผมรู้สึกโชคดีที่ได้อาจารย์มา
เป็นที่ปรึกษา โดยตั้งใจที่จะต่อยอด นำคำแนะนำต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการ
ดำเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น

นิวัตร เกศวพิทักษ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด


อาจารย์ สรรพัชญ์ เป็นนักการตลาดที่มีประสบการณ์สูง... ความคิดเห็น
ของเขาเป็นเหตุเป็นผล คำแนะนำของเขานำไปปฏิบัติให้เห็นเป็นจริงได้...
 เขาสามารถยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน... และสร้างความเข้า
ถึงโอกาสทางธุรกิจ ที่เกิดจากการดำเนินยุทธศาสตร์ทางการตลาดอย่าง
ชาญฉลาด

นิศรา สุชินญาพร
Marketing PR Manager
บริษัท โรงแป้งพรกมล จำกัด


ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปไม่มีคำว่าสิ้นสุด เราจึงต้องปรับ
ปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญคือ การได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
เสมือนจริงจากมืออาชีพ

จุฑามาส วิจิตรอารีย์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
สาขาดำเนินสะดวก ราชบุรี


อาจารย์ สรรพัชญ์ เหรอ... ใช่เลย ใคร ๆ ก็ชื่นชอบ เพราะวิทยากรท่านนี้มี
ความสามารถ ได้ทั้งบุ๋นและบู๊

อุทุมพร จันทบูรณ์
สมุห์บัญชี ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาบ้านดอน
สุราษฎร์ธานี