หาอ่าน Backup Blogs เป็นทางเลือกเพิ่มเติมได้ที่ Tumblr.

กรุงเทพมหานคร
5 ธันวาคม 2553

บทความต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ การจัดการการตลาด การจัดการพฤติกรรมผู้จับจ่าย การวางแผนงานขาย การจัดการทีมงานขาย การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การบริหารจัดการลูกค้าหลักรายใหญ่ เงื่อนไขทางการค้า หรือข้อตกลงทางธุรกิจกับโมเดิร์นเทรด การจัดการศูนย์กระจายสินค้า การฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร สร้างศักยภาพ และ เสริมทักษะเช่น ทักษะการขาย ทักษะการโค้ช หรือการชี้แนะฝึกสอน ทักษะการเจรจาต่อรอง ฯลฯ

นอกจากที่ท่านจะสามารถหาอ่านได้ใน “Backup Blogs” – http://www.bizzbackup.co.th/backup_blogs.php บล็อกของ Bizz Backup แล้ว ท่านยังจะสามารถหาอ่านเป็นทางเลือกเพิ่มเติมได้ที่ Tumblr. - http://bizzbackup.tumblr.com/ ซึ่งถือเป็นการสร้างความเข้าถึงอย่างมี “สาระ” ให้กับบุคคลผู้สนใจทั่วไป