รับสมัคร Client Service Executive

กรุงเทพมหานคร
5 สิงหาคม 2553

รับสมัคร Client Service Executive - คุณสมบัติ:

  • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือบริหารธุรกิจ
  • มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น กล้าแสดงออก
  • มีภาวะผู้นำ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติดี
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ดี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่
บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด โทรศัพท์
: 0-2931-6654, มือถือ: 08-1892-2456