โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่แข็งขัน

กรุงเทพมหานคร
21 กรกฎาคม 2553

คุณสรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด และ
คุณบุญเตือน หิรัญญนิธิวัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน เอบีที การบัญชี
และภาษี –
www.abtaccount.com – ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้
บริการวางระบบบัญชี จัดทำบัญชีประจำเดือน จัดทำงบการเงินประจำปี
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี จัดทำภาษี และการวางแผนภาษี

คุณบุญเตือน ให้ความมั่นใจโดยย้ำคติพจน์ “ซื่อสัตย์ จริงใจ มีคุณธรรม รับผิดชอบ
และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ” ที่ใช้มากว่า 20 ปี - ติดต่อสำนักงาน
ABT Accounting & Tax Office: 0-2729-1091