กลุ่มหัตถอุตสาหกรรม เชิญเป็นที่ปรึกษา

กรุงเทพมหานคร
16 กรกฎาคม 2553

คุณกรภัคร์ มีสิทธิตา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
www.thaihiclub.comสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พิจารณาเห็นว่า
คุณสรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม จึงขอเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษา

กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรเอกชน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกในการประสานนโยบาย และ
ดำเนินงานระหว่างสมาชิกกลุ่มกับรัฐ สร้างโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างกัน และสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้รับ
โอกาสในการขยายตลาดไปทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ