“กำลังเสริม” สร้างคุณค่า

กรุงเทพมหานคร
26 กันยายน 2552

คุณสรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่น ๆ ของ
บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนในนาม “กำลังเสริม” ณ
บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน –
www.cfbt.or.th มูลนิธิธรรมิกชน
เพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ

Bizz Backup (บิซ แบ๊กอัพ) มีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าที่จะส่งมอบทางเลือก
คุณภาพที่เป็น
กำลังเสริมสร้างคุณค่าอย่างสูงสุด และพัฒนาศักยภาพ
ให้กับทีมงานของลูกค้าของเรา เพื่อสร้างยอดขายให้สูงขึ้น และเสริมอัตราการ
เจริญเติบโตของธุรกิจนำมาซึ่งความมั่งคั่งให้กับสังคมโดยรวม