Vertical Sales | เพิ่มพูนเทคนิคการขาย พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำยอดขายทะลุเป้า

กรุงเทพมหานคร
15 เมษายน 2555

สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด ผู้ให้บริการปรึกษาธุรกิจ แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ และอบรมพัฒนา เจ้าของสโลแกน “ปฏิบัติการเสริมความสำเร็จ” ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันก่อนว่า Bizz Backup ได้จัดระเบียบบริการ “อบรมพัฒนา” ใหม่ โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 4 แบรนด์ คือ Vertical Sales, Super Coach, Sync Growth, และ Done Deals

หลักสูตร “อบรมพัฒนา” ทั้งที่เป็นโปรแกรมฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training Sessions) และหลักสูตรฝึกอบรมสาธารณะ (Public Training Courses) ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ทักษะการขาย เทคนิคการขาย เช่น พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำยอดขายทะลุเป้า พัฒนาเทคนิคการขาย สร้างทักษะการขายให้เป็นนักขายมืออาชีพ ตอบคำโต้แย้ง และปิดการขายแบบมืออาชีพ ฯลฯ จะอยู่ภายใต้แบรนด์ Vertical Sales

เนื้อหาในหลักสูตร Vertical Sales ครอบคลุมถึงความรู้ที่จำเป็นต่อการขาย การเตรียมตัวและการวางแผนการขาย (Pre-approach) การลงมือปฏิบัติเพื่อให้ ขายได้การเข้าพบ (Approach) การนำเสนอ และการสาธิต (Presentation and Demonstration) การทดลองปิดการขาย (Trial Close) การสอบถามเพื่อค้นหาความต้องการ (Probing) การจัดการกับข้อโต้แย้ง (Overcoming Objections) การปิดการขาย (Closing) การวิเคราะห์ผลการเข้าเยี่ยม (Call Analysis) และการติดตาม ให้บริการหลังการขาย (Follow-up/After-sales Service)

“เรามุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา และเพิ่มพูนทักษะด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพ และนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง สรรพัชญ์ กล่าว

รู้จัก และเข้าใจ “บิซ แบ๊กอัพ” ในเชิงลึก ด้วยการเยี่ยมชม www.bizzbackup.co.th หรือติดต่อสอบถามบริการสนับสนุนธุรกิจ ที่เป็น “กำลังเสริม” ผ่าน clientservice@bizzbackup.co.th หรือโทร 0-2931-6654, 08-1892-2456