สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมเลขที่ ISP7443

กรุงเทพมหานคร
14 กรกฎาคม 2554

“สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ” ผู้อำนวยการบริการให้คำปรึกษาธุรกิจ และอบรมพัฒนา บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด ได้ผ่านการรับรอง เป็นผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรม (ISP – Innovation Service Provider) เลขที่ ISP7443 http://ftiweb.off.fti.or.th/fti_nia/isp_detail.aspx?RegisterID=ISP7443 ในโครงการ คูปองนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Innovation Coupon for SMEs เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท. - http://www.fti.or.th/2008/thai/index.aspx) กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช. - http://www.nia.or.th/2009/main/index.php - องค์การมหาชน) ทั้งนี้ ก็เพื่อผลักดันให้ SMEs ได้เข้าถึงนวัตกรรม ลดความเสี่ยงในการพัฒนานวัตกรรม เกิดการพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม แถมยังมีงบประมาณสนับสนุนในรูปแบบของคูปองจาก สนช.

SMEs ที่สนใจโครงการ “คูปองนวัตกรรม - นวัตกรรมไม่ยากอย่างที่คิด ท่านช่วยคิด เราช่วยทำ” โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... http://www.ftinia.net/fti_nia/about1.aspx