ทุ่มเทกายใจ วิจัยพัฒนา
 

จากแนวความคิดและทัศนคติต่องานอาชีพที่ยึดถือมาโดยตลอด นั่นก็คือการส่งมอบผลงานให้กับลูกค้าของเราแบบ “เกินความคาดหมาย (Exceed Expectation)” โดยให้ความสำคัญและมุ่งเน้นไปที่ “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)” หรือ “ลูกค้าต้องมาก่อน (Clients Come First)” ทำให้เราได้สร้าง “ความพึงพอใจสูงสุด” ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา

ความตั้งใจอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราได้กำหนดไว้ก็คือ เราคาดหวังว่าลูกค้าของเราจะ “ซื้อเพิ่ม ซื้อซ้ำ และบอกต่อ” กล่าวคือ เมื่อเราทำให้ลูกค้าได้รับ “คุณประโยชน์ (Benefits)” ที่คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการของเรา เกิดความพึงพอใจสูงสุด ผลสะท้อนก็จะเป็นไปในทางบวก นำไปสู่การตัดสินใจ “ซื้อเพิ่ม ซื้อซ้ำ หรือบอกต่อ”

  • ซื้อเพิ่ม หมายถึง ซื้องานบริการด้านอื่น ๆ เป็นการเพิ่มเติม
  • ซื้อซ้ำ หมายถึง ซื้องานบริการนั้น ๆ ให้กับบุคคล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในองค์กร
  • บอกต่อ หมายถึง การชี้ชวน แนะนำให้เพื่อน ๆ ได้รับทราบ ให้คำนิยมและสนับสนุนให้ใช้บริการของเรา

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศ และความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะส่งมอบทางเลือกคุณภาพที่ให้คุณค่า จับต้องได้ เราจึงต้องทำอะไร ๆ ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร เราจึงต้องทำอะไร ๆ ที่พิเศษมากกว่า เราจึงต้องใส่ความพิถีพิถัน และทำงานในรายละเอียด เราจึงต้องลงทุนใช้ทรัพยากรมากมายไปกับงาน “วิจัยพัฒนา” ทั้งนี้ก็เพื่อให้บริการของเราสามารถ “ตอบโจทย์” องค์กรต่าง ๆ ได้

ความใฝ่ฝันส่วนตัวที่สั่งสมมายาวนาน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการ “เก็บ หมัก และบ่ม” เพราะตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมา ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จดบันทึกทุกประเด็นปัญหา และจัดกลุ่มเนื้อหาที่น่าสนใจต่าง ๆ เอาไว้มากมาย

กว่า 18 เดือนที่ผ่านมา ได้สังเคราะห์ออกเป็นเค้าโครงเรื่องทั้งหมด 7 หลักสูตรใหญ่ ๆ และพัฒนา ออกแบบให้เป็นหลักสูตร (Training Module) เพื่อการ “อบรมพัฒนา” ได้เพียง 4 หลักสูตร อีก 3 หลักสูตรที่เหลือกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเนื้อหาในรายละเอียด

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาที่ออกแบบพิเศษเฉพาะ ครอบคลุมเรื่อง เสริมทักษะการขาย เสริมทักษะการโค้ช หรือการฝึกสอน เสริมทักษะการเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการลูกค้าหลัก การบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้า การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการทีมงานขาย และอื่น ๆ

เราทราบดีว่าแต่ละคนมีจริต มีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

  • Visual learner จะรู้สึกดีมากหากได้เรียนรู้โดยการใช้ “ตาดู” ซึ่งอาจเป็นภาษาเขียน ตำราวิชาการ บทความ บันทึกการประชุม แผนภูมิประกอบ จินตนาภาพในรูปแบบไดอะแกรม บุคคลในกลุ่มนี้ชอบดูวิดีโอ ใช้ Flipchart หรือการนำเสนอภาพแบบ Presentation
  • Auditory learner จะรู้สึกดีมากหากได้เรียนรู้โดยการใช้ “หูฟัง” บุคคลในกลุ่มนี้ชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยการพูดคุย อภิปรายกลุ่ม ฟังบรรยาย ฟังคำสั่งหรือคำแนะนำ ใช้เทปบันทึกเสียง หรือโทรศัพท์
  • Kinesthetic learner จะรู้สึกดีมากหากได้เรียนรู้ด้วยการ “เคลื่อนไหวของร่างกาย” ชอบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงการยืน การเดินในระหว่างการอภิปรายหรือการประชุม การได้จับโน่น แตะนี่ การใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายในการสื่อความหมาย บุคคลกลุ่มนี้ชอบเรียนผิดเรียนถูก แต่ขอให้ได้ทำอะไรบางอย่างตามสถานการณ์นั้น ๆ เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ

เรานำความรู้ ความเข้าใจทั้งหลายเหล่านี้ ออกแบบเป็นหลักสูตร “อบรมพัฒนา” ที่เข้มข้น โดยมุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา (Case Study) ฝึกทักษะด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role-play) สลับด้วยการบรรยาย (Lecture) เนื้อหาของหลักสูตรซึ่งได้ออกแบบให้เป็นขั้นเป็นตอน (Step by step approach) เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ โดยผ่านการนำเสนอภาพแบบ Presentation นอกจากนั้น ก็ยังจะได้สร้างความสดชื่น มีชีวิตชีวาด้วย เกม ที่เข้ากับเนื้อหาการเรียนรู้ตามสมควร

การที่เราได้ “ทุ่มเทกายใจ วิจัยพัฒนา” ก็เพราะต้องการเสริมจุดแข็งให้เป็น “ข้อได้เปรียบ (Advantages)” ตัวอย่างเช่น การ ออกแบบพิเศษเฉพาะไม่ว่าจะเป็นประเด็นในการอภิปรายกลุ่ม เรื่องราวในกรณีศึกษา หรือทักษะที่ต้องการฝึกฝนในบทบาทสมมุติ ก็จะเป็นการเขียน หรือออกแบบขึ้นมาใหม่ตามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะ “นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง” หลังจากการอบรมพัฒนา ที่เรียกว่า “ปฏิบัติการ” เสริมความสำเร็จ – Flawless Execution of Solutions

นอกเหนือจากหลักสูตรที่จะยกระดับขีดความสามารถขององค์กร เสริมสร้างศักยภาพส่วนบุคคลแล้ว สิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน และถือเป็นข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งก็คือ การเสริมแรงกระตุ้น เร่งเร้าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนให้แตกต่างไปจากเดิม ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนให้สำเร็จเพียงแค่เรื่องเดียว และยังสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการส่งมอบผลงานชั้นเลิศ โดยผ่านจิตสำนึกของภาวะผู้นำ

เราเชื่อว่าหลักสูตรที่ “ออกแบบพิเศษเฉพาะ” จะ “นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง” เราเชื่อว่า “คุณภาพ” เกิดจากความพิถีพิถัน และทำงานในรายละเอียด เราจะทำการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการสัมมนาว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิผล เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบ เนื้อหาในอนาคต เราเชื่อว่าการ “ทุ่มเทกายใจ วิจัยพัฒนา” อย่างต่อเนื่องจริงจัง จะทำให้เราส่งมอบผลงานให้กับลูกค้าของเราแบบ “เกินความคาดหมาย” และเราจะได้รับผลสะท้อนในทางบวกอย่างยั่งยืน ด้วยการซื้อเพิ่ม ซื้อซ้ำ และบอกต่อ

สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ
1 กุมภาพันธ์ 2553

Email      Tweet This      Post to Facebook      Share on Linkdin      Print
  Comment No 1.
[url=https://www.wildwoodhillsranch.org/Michael-Kors_LuBQrZk1/]sac Michael Kors pas cher[/url], I don't know if it's just me or if perhaps everybody else encountering issues with your blog. It appears as if some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This could be a issue with my internet browser because I've had this happen previously. Many thanks|
 
   Name: sac Michael Kors pas cher  Date / Time: 2016-02-08 03:59:26 PM .
  Comment No 2.
Ray Ban Pas Cher, What's up, I read your blog regularly. Your humoristic style is witty, keep doing what you're doing!|
 
   Name: Ray Ban Pas Cher  Date / Time: 2016-02-10 03:38:26 AM .
  Comment No 3.
Sac De Marque Longchamp Derniere, Thanks for finally talking about > %blog_title% < Liked it!|
 
   Name: Sac De Marque Longchamp Derniere  Date / Time: 2016-02-12 06:22:28 AM .
  Comment No 4.
Achat Sac Longchamp Voyage Pliage, Incredible! This blog looks exactly like my old one! It's on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Outstanding choice of colors!|
 
   Name: Achat Sac Longchamp Voyage Pliage  Date / Time: 2016-02-12 10:10:18 AM .
  Comment No 5.
BizzBackup|Home [url=http://www.g11t703750rjbr7yn71rgw7f30s72sfis.org/]uqzyhomxlb[/url] qzyhomxlb http://www.g11t703750rjbr7yn71rgw7f30s72sfis.org/ aqzyhomxlb
 
   Name: qzyhomxlb  Date / Time: 2016-02-12 10:25:51 AM .
  Comment No 6.
Fabrication Sac Longchamp Homme, Fine way of describing, and good paragraph to take facts regarding my presentation focus, which i am going to deliver in university.|
 
   Name: Fabrication Sac Longchamp Homme  Date / Time: 2016-02-12 04:36:11 PM .
  Comment No 7.
Sac A Main Longchamp Bandouliere, This is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate info… Thanks for sharing this one. A must read post!|
 
   Name: Sac A Main Longchamp Bandouliere  Date / Time: 2016-02-12 07:46:05 PM .
  Comment No 8.
air jordans on sale online layby
 
   Name: air jordans uk size 4 valgrind  Date / Time: 2016-02-12 10:13:45 PM .
  Comment No 9.
vibram fivefingers mens seeya ls reebok zigzest xt zigtech
 
   Name: reebok zigzest xt zigtech  Date / Time: 2016-02-12 10:32:13 PM .
  Comment No 10.
Longchamp Sac Bandouliere, Good article. I'm going through many of these issues as well..|
 
   Name: Longchamp Sac Bandouliere  Date / Time: 2016-02-12 10:48:01 PM .
  Comment No 11.
panerai 7750 4gb ferragamo careers nyc
 
   Name: ferragamo careers nyc  Date / Time: 2016-02-12 10:50:01 PM .
 
Comment : 
Name : 
E-mail  : 
 
  หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไร?
 
  page: 1/246  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , Next