ทุ่มเทกายใจ วิจัยพัฒนา
 

จากแนวความคิดและทัศนคติต่องานอาชีพที่ยึดถือมาโดยตลอด นั่นก็คือการส่งมอบผลงานให้กับลูกค้าของเราแบบ “เกินความคาดหมาย (Exceed Expectation)” โดยให้ความสำคัญและมุ่งเน้นไปที่ “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)” หรือ “ลูกค้าต้องมาก่อน (Clients Come First)” ทำให้เราได้สร้าง “ความพึงพอใจสูงสุด” ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา

ความตั้งใจอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราได้กำหนดไว้ก็คือ เราคาดหวังว่าลูกค้าของเราจะ “ซื้อเพิ่ม ซื้อซ้ำ และบอกต่อ” กล่าวคือ เมื่อเราทำให้ลูกค้าได้รับ “คุณประโยชน์ (Benefits)” ที่คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการของเรา เกิดความพึงพอใจสูงสุด ผลสะท้อนก็จะเป็นไปในทางบวก นำไปสู่การตัดสินใจ “ซื้อเพิ่ม ซื้อซ้ำ หรือบอกต่อ”

  • ซื้อเพิ่ม หมายถึง ซื้องานบริการด้านอื่น ๆ เป็นการเพิ่มเติม
  • ซื้อซ้ำ หมายถึง ซื้องานบริการนั้น ๆ ให้กับบุคคล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในองค์กร
  • บอกต่อ หมายถึง การชี้ชวน แนะนำให้เพื่อน ๆ ได้รับทราบ ให้คำนิยมและสนับสนุนให้ใช้บริการของเรา

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศ และความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะส่งมอบทางเลือกคุณภาพที่ให้คุณค่า จับต้องได้ เราจึงต้องทำอะไร ๆ ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร เราจึงต้องทำอะไร ๆ ที่พิเศษมากกว่า เราจึงต้องใส่ความพิถีพิถัน และทำงานในรายละเอียด เราจึงต้องลงทุนใช้ทรัพยากรมากมายไปกับงาน “วิจัยพัฒนา” ทั้งนี้ก็เพื่อให้บริการของเราสามารถ “ตอบโจทย์” องค์กรต่าง ๆ ได้

ความใฝ่ฝันส่วนตัวที่สั่งสมมายาวนาน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการ “เก็บ หมัก และบ่ม” เพราะตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมา ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จดบันทึกทุกประเด็นปัญหา และจัดกลุ่มเนื้อหาที่น่าสนใจต่าง ๆ เอาไว้มากมาย

กว่า 18 เดือนที่ผ่านมา ได้สังเคราะห์ออกเป็นเค้าโครงเรื่องทั้งหมด 7 หลักสูตรใหญ่ ๆ และพัฒนา ออกแบบให้เป็นหลักสูตร (Training Module) เพื่อการ “อบรมพัฒนา” ได้เพียง 4 หลักสูตร อีก 3 หลักสูตรที่เหลือกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเนื้อหาในรายละเอียด

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาที่ออกแบบพิเศษเฉพาะ ครอบคลุมเรื่อง เสริมทักษะการขาย เสริมทักษะการโค้ช หรือการฝึกสอน เสริมทักษะการเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการลูกค้าหลัก การบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้า การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการทีมงานขาย และอื่น ๆ

เราทราบดีว่าแต่ละคนมีจริต มีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

  • Visual learner จะรู้สึกดีมากหากได้เรียนรู้โดยการใช้ “ตาดู” ซึ่งอาจเป็นภาษาเขียน ตำราวิชาการ บทความ บันทึกการประชุม แผนภูมิประกอบ จินตนาภาพในรูปแบบไดอะแกรม บุคคลในกลุ่มนี้ชอบดูวิดีโอ ใช้ Flipchart หรือการนำเสนอภาพแบบ Presentation
  • Auditory learner จะรู้สึกดีมากหากได้เรียนรู้โดยการใช้ “หูฟัง” บุคคลในกลุ่มนี้ชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยการพูดคุย อภิปรายกลุ่ม ฟังบรรยาย ฟังคำสั่งหรือคำแนะนำ ใช้เทปบันทึกเสียง หรือโทรศัพท์
  • Kinesthetic learner จะรู้สึกดีมากหากได้เรียนรู้ด้วยการ “เคลื่อนไหวของร่างกาย” ชอบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงการยืน การเดินในระหว่างการอภิปรายหรือการประชุม การได้จับโน่น แตะนี่ การใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายในการสื่อความหมาย บุคคลกลุ่มนี้ชอบเรียนผิดเรียนถูก แต่ขอให้ได้ทำอะไรบางอย่างตามสถานการณ์นั้น ๆ เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ

เรานำความรู้ ความเข้าใจทั้งหลายเหล่านี้ ออกแบบเป็นหลักสูตร “อบรมพัฒนา” ที่เข้มข้น โดยมุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา (Case Study) ฝึกทักษะด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role-play) สลับด้วยการบรรยาย (Lecture) เนื้อหาของหลักสูตรซึ่งได้ออกแบบให้เป็นขั้นเป็นตอน (Step by step approach) เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ โดยผ่านการนำเสนอภาพแบบ Presentation นอกจากนั้น ก็ยังจะได้สร้างความสดชื่น มีชีวิตชีวาด้วย เกม ที่เข้ากับเนื้อหาการเรียนรู้ตามสมควร

การที่เราได้ “ทุ่มเทกายใจ วิจัยพัฒนา” ก็เพราะต้องการเสริมจุดแข็งให้เป็น “ข้อได้เปรียบ (Advantages)” ตัวอย่างเช่น การ ออกแบบพิเศษเฉพาะไม่ว่าจะเป็นประเด็นในการอภิปรายกลุ่ม เรื่องราวในกรณีศึกษา หรือทักษะที่ต้องการฝึกฝนในบทบาทสมมุติ ก็จะเป็นการเขียน หรือออกแบบขึ้นมาใหม่ตามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะ “นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง” หลังจากการอบรมพัฒนา ที่เรียกว่า “ปฏิบัติการ” เสริมความสำเร็จ – Flawless Execution of Solutions

นอกเหนือจากหลักสูตรที่จะยกระดับขีดความสามารถขององค์กร เสริมสร้างศักยภาพส่วนบุคคลแล้ว สิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน และถือเป็นข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งก็คือ การเสริมแรงกระตุ้น เร่งเร้าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนให้แตกต่างไปจากเดิม ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนให้สำเร็จเพียงแค่เรื่องเดียว และยังสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการส่งมอบผลงานชั้นเลิศ โดยผ่านจิตสำนึกของภาวะผู้นำ

เราเชื่อว่าหลักสูตรที่ “ออกแบบพิเศษเฉพาะ” จะ “นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง” เราเชื่อว่า “คุณภาพ” เกิดจากความพิถีพิถัน และทำงานในรายละเอียด เราจะทำการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการสัมมนาว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิผล เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบ เนื้อหาในอนาคต เราเชื่อว่าการ “ทุ่มเทกายใจ วิจัยพัฒนา” อย่างต่อเนื่องจริงจัง จะทำให้เราส่งมอบผลงานให้กับลูกค้าของเราแบบ “เกินความคาดหมาย” และเราจะได้รับผลสะท้อนในทางบวกอย่างยั่งยืน ด้วยการซื้อเพิ่ม ซื้อซ้ำ และบอกต่อ

สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ
1 กุมภาพันธ์ 2553

Email      Tweet This      Post to Facebook      Share on Linkdin      Print.
  Comment No 1..
Bought your as being a gifts to our mother to she adored that it. amazing good awesome amount additionally my mother loved they. Always delivered extremely quickly. So if you require a gifts accelerated and you like this than this is actually the a single make sure you go for! cartier love bracelet replica http://www.de-kade.org/PortaalDeKade/Werken-voor-De-Kade/Stage
Name: cartier love bracelet replica  Date / Time: 2018-06-13 02:29:16 PM .
  Comment No 2..
But not because fancy at real world in case moms wrist was maybe not 2small do not go for that it result that stay tight .. the sweet although some thing yur 5year old make . Non that not so it is one okay gift at offer yet not any wow gifts...cant get wrong in case do not come with much to blow for a present and then see that it bvlgari rings replica http://www.neogard.com/Oasis/index.asp
Name: bvlgari rings replica  Date / Time: 2018-06-13 09:38:41 AM .
  Comment No 3..
Yet not as fancy as part of real life should moms wrist is actually not 2small do not purchase that it trigger that feel tight .. it is sweet but whatever yur 5year older can make . Non that the reduced it is one ok gift to provide but not the wow gift...cant get wrong if do not have actually a lot to blow for a gifts therefore find this cartier love bracelet replcia https://www.aquaeuro.com/cartierbracelet.asp
Name: cartier love bracelet replcia  Date / Time: 2018-06-13 04:52:25 AM .
  Comment No 4..
Purchased the as a gift towards the mom and/or she liked things. awesome quality cool pricing additionally the mom liked they. In addition delivered very quickly. When you need a gift fast while like this than this is basically the single you will want to invest! Cartier Love Ring Replica http://www.alvtank.se/cartierwatches.asp
Name: Cartier Love Ring Replica  Date / Time: 2018-06-13 12:08:54 AM .
  Comment No 5..
Bought the as being a gifts to the mama and she adored that. awesome high quality wonderful rates plus our mother loved that. Even sent super fast. When you need a gifts quickly while such as this then this is actually the a person you ought to purchase! bvlgari rings replica http://jpvca.com/Portals/
Name: bvlgari rings replica  Date / Time: 2018-06-12 07:25:17 PM .
  Comment No 6..
Yet not since fancy as part of real life when mothers wrist is actually never 2small do not get they trigger they stay tight .. its attractive and yet things yur 5year old makes . No all not so it really is a great ok gifts to offer but not one wow gifts...cant go wrong should don't come with a great deal to spend for a present then get information technology Cartier Watches http://www.borgakungen.nu/hd_cartier.asp
Name: Cartier Watches  Date / Time: 2018-06-12 02:40:52 PM .
  Comment No 7..
Yet not like fancy in real world in case moms wrist are maybe not 2small don't invest they trigger that try to be tight .. it really is cute however whatever yur 5year existing makes . No their not so it really is a ok gift and provide but not the best wow gifts...cant go wrong if you think dont enjoy a lot to blow on a gift then get this http://www.hexpilot.com/help_cartier.aspx http://www.hexpilot.com/help_cartier.aspx
Name: http://www.hexpilot.com/help_cartier.aspx  Date / Time: 2018-06-12 09:25:07 AM .
  Comment No 8..
Bought this one being a present to our mom and she liked things. terrific excellent kind price and also the mom loved that it. Even sent very accelerated. So if you need a present quickly while like this then this is the an you must get! Red Bottoms Replica http://www.mafva.net/default.asp
Name: Red Bottoms Replica  Date / Time: 2018-06-12 04:39:56 AM .
  Comment No 9..
But not while fancy in real world in case moms wrist is maybe not 2small don't pick that influence that stay tight .. its adorable and yet one thing yur 5year existing can make . No their less it really is a ok present to give yet not any wow present...cant get wrong if dont have a great deal to spend for a present therefore buy it cartier love bracelet replica http://www.advancedtree.com/Specials.aspx
Name: cartier love bracelet replica  Date / Time: 2018-06-12 12:00:41 AM .
  Comment No 10..
Bought it being a gifts towards my mom plus she adored that. wonderful premium kind price tag furthermore the mom liked things. In addition sent ultra fast. So if you need a gifts fast and you such as this than this is basically the any you will need to purchase! cartier love bracelet replica http://www.foot.dk/Kontakt.asp
Name: cartier love bracelet replica  Date / Time: 2018-06-11 07:23:58 PM .
  Comment No 11..
But not like fancy in real world if you think mothers wrist are maybe not 2small do not purchase that it result information technology be tight .. their sweet however whatever yur 5year existing make . No some sort of much less the an okay present towards award yet not letter wow present...cant go wrong should dont own a lot to spend for a present next bring this cartier love bracelet replcia http://www.gottwald-muenchen.de/assets/stock-images/
Name: cartier love bracelet replcia  Date / Time: 2018-06-11 02:52:20 PM .
 
Comment : 
Name : 
E-mail  : 
 
  หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไร?
 
  page: 1/5  1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,