ทุ่มเทกายใจ วิจัยพัฒนา
 

จากแนวความคิดและทัศนคติต่องานอาชีพที่ยึดถือมาโดยตลอด นั่นก็คือการส่งมอบผลงานให้กับลูกค้าของเราแบบ “เกินความคาดหมาย (Exceed Expectation)” โดยให้ความสำคัญและมุ่งเน้นไปที่ “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)” หรือ “ลูกค้าต้องมาก่อน (Clients Come First)” ทำให้เราได้สร้าง “ความพึงพอใจสูงสุด” ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา

ความตั้งใจอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราได้กำหนดไว้ก็คือ เราคาดหวังว่าลูกค้าของเราจะ “ซื้อเพิ่ม ซื้อซ้ำ และบอกต่อ” กล่าวคือ เมื่อเราทำให้ลูกค้าได้รับ “คุณประโยชน์ (Benefits)” ที่คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการของเรา เกิดความพึงพอใจสูงสุด ผลสะท้อนก็จะเป็นไปในทางบวก นำไปสู่การตัดสินใจ “ซื้อเพิ่ม ซื้อซ้ำ หรือบอกต่อ”

  • ซื้อเพิ่ม หมายถึง ซื้องานบริการด้านอื่น ๆ เป็นการเพิ่มเติม
  • ซื้อซ้ำ หมายถึง ซื้องานบริการนั้น ๆ ให้กับบุคคล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในองค์กร
  • บอกต่อ หมายถึง การชี้ชวน แนะนำให้เพื่อน ๆ ได้รับทราบ ให้คำนิยมและสนับสนุนให้ใช้บริการของเรา

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศ และความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะส่งมอบทางเลือกคุณภาพที่ให้คุณค่า จับต้องได้ เราจึงต้องทำอะไร ๆ ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร เราจึงต้องทำอะไร ๆ ที่พิเศษมากกว่า เราจึงต้องใส่ความพิถีพิถัน และทำงานในรายละเอียด เราจึงต้องลงทุนใช้ทรัพยากรมากมายไปกับงาน “วิจัยพัฒนา” ทั้งนี้ก็เพื่อให้บริการของเราสามารถ “ตอบโจทย์” องค์กรต่าง ๆ ได้

ความใฝ่ฝันส่วนตัวที่สั่งสมมายาวนาน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการ “เก็บ หมัก และบ่ม” เพราะตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมา ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จดบันทึกทุกประเด็นปัญหา และจัดกลุ่มเนื้อหาที่น่าสนใจต่าง ๆ เอาไว้มากมาย

กว่า 18 เดือนที่ผ่านมา ได้สังเคราะห์ออกเป็นเค้าโครงเรื่องทั้งหมด 7 หลักสูตรใหญ่ ๆ และพัฒนา ออกแบบให้เป็นหลักสูตร (Training Module) เพื่อการ “อบรมพัฒนา” ได้เพียง 4 หลักสูตร อีก 3 หลักสูตรที่เหลือกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเนื้อหาในรายละเอียด

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาที่ออกแบบพิเศษเฉพาะ ครอบคลุมเรื่อง เสริมทักษะการขาย เสริมทักษะการโค้ช หรือการฝึกสอน เสริมทักษะการเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการลูกค้าหลัก การบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้า การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการทีมงานขาย และอื่น ๆ

เราทราบดีว่าแต่ละคนมีจริต มีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

  • Visual learner จะรู้สึกดีมากหากได้เรียนรู้โดยการใช้ “ตาดู” ซึ่งอาจเป็นภาษาเขียน ตำราวิชาการ บทความ บันทึกการประชุม แผนภูมิประกอบ จินตนาภาพในรูปแบบไดอะแกรม บุคคลในกลุ่มนี้ชอบดูวิดีโอ ใช้ Flipchart หรือการนำเสนอภาพแบบ Presentation
  • Auditory learner จะรู้สึกดีมากหากได้เรียนรู้โดยการใช้ “หูฟัง” บุคคลในกลุ่มนี้ชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยการพูดคุย อภิปรายกลุ่ม ฟังบรรยาย ฟังคำสั่งหรือคำแนะนำ ใช้เทปบันทึกเสียง หรือโทรศัพท์
  • Kinesthetic learner จะรู้สึกดีมากหากได้เรียนรู้ด้วยการ “เคลื่อนไหวของร่างกาย” ชอบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงการยืน การเดินในระหว่างการอภิปรายหรือการประชุม การได้จับโน่น แตะนี่ การใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายในการสื่อความหมาย บุคคลกลุ่มนี้ชอบเรียนผิดเรียนถูก แต่ขอให้ได้ทำอะไรบางอย่างตามสถานการณ์นั้น ๆ เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ

เรานำความรู้ ความเข้าใจทั้งหลายเหล่านี้ ออกแบบเป็นหลักสูตร “อบรมพัฒนา” ที่เข้มข้น โดยมุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา (Case Study) ฝึกทักษะด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role-play) สลับด้วยการบรรยาย (Lecture) เนื้อหาของหลักสูตรซึ่งได้ออกแบบให้เป็นขั้นเป็นตอน (Step by step approach) เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ โดยผ่านการนำเสนอภาพแบบ Presentation นอกจากนั้น ก็ยังจะได้สร้างความสดชื่น มีชีวิตชีวาด้วย เกม ที่เข้ากับเนื้อหาการเรียนรู้ตามสมควร

การที่เราได้ “ทุ่มเทกายใจ วิจัยพัฒนา” ก็เพราะต้องการเสริมจุดแข็งให้เป็น “ข้อได้เปรียบ (Advantages)” ตัวอย่างเช่น การ ออกแบบพิเศษเฉพาะไม่ว่าจะเป็นประเด็นในการอภิปรายกลุ่ม เรื่องราวในกรณีศึกษา หรือทักษะที่ต้องการฝึกฝนในบทบาทสมมุติ ก็จะเป็นการเขียน หรือออกแบบขึ้นมาใหม่ตามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะ “นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง” หลังจากการอบรมพัฒนา ที่เรียกว่า “ปฏิบัติการ” เสริมความสำเร็จ – Flawless Execution of Solutions

นอกเหนือจากหลักสูตรที่จะยกระดับขีดความสามารถขององค์กร เสริมสร้างศักยภาพส่วนบุคคลแล้ว สิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน และถือเป็นข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งก็คือ การเสริมแรงกระตุ้น เร่งเร้าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนให้แตกต่างไปจากเดิม ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนให้สำเร็จเพียงแค่เรื่องเดียว และยังสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการส่งมอบผลงานชั้นเลิศ โดยผ่านจิตสำนึกของภาวะผู้นำ

เราเชื่อว่าหลักสูตรที่ “ออกแบบพิเศษเฉพาะ” จะ “นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง” เราเชื่อว่า “คุณภาพ” เกิดจากความพิถีพิถัน และทำงานในรายละเอียด เราจะทำการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการสัมมนาว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิผล เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบ เนื้อหาในอนาคต เราเชื่อว่าการ “ทุ่มเทกายใจ วิจัยพัฒนา” อย่างต่อเนื่องจริงจัง จะทำให้เราส่งมอบผลงานให้กับลูกค้าของเราแบบ “เกินความคาดหมาย” และเราจะได้รับผลสะท้อนในทางบวกอย่างยั่งยืน ด้วยการซื้อเพิ่ม ซื้อซ้ำ และบอกต่อ

สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ
1 กุมภาพันธ์ 2553

Email      Tweet This      Post to Facebook      Share on Linkdin      Print.
  Comment No 1..
Bought it as a present of the mother as well as she liked things. awesome top quality wonderful expense and also my personal mom enjoyed information technology. Always sent extremely fast. When you require a gift accelerated and you like this compared to this is the an individual make sure you buy! http://www.alvtank.se/moncleroutlet.asp http://www.alvtank.se/moncleroutlet.asp
Name: http://www.alvtank.se/moncleroutlet.asp  Date / Time: 2018-07-11 09:37:03 AM .
  Comment No 2..
Bought this particular as a gifts towards the mama then she enjoyed they. good quality kind rate and also my personal mom enjoyed it. Also delivered super fast. So if you require a present fast and you like this compared to this is definitely one one should choose! Cartier Love Bracelet Replica http://www.lulea-auktionsverk.se/faq.asp
Name: Cartier Love Bracelet Replica  Date / Time: 2018-07-11 02:38:56 AM .
  Comment No 3..
Purchased our as a gifts for my personal mother to she enjoyed things. cool grade pleasant cost and/or the mom liked it. Even sent ultra quick. When you require a gifts fast and you like this then this is basically the any you will need to go for! hermes bracelet replica http://jpvca.com/Portals/
Name: hermes bracelet replica  Date / Time: 2018-07-10 08:00:07 PM .
  Comment No 4..
But not as fancy inside real world should mothers wrist is not 2small dont buy things cause it feel tight .. its attractive but something yur 5year older makes . No all less their a great okay gift to award but not any wow present...cant get wrong provided do not has far to spend for a gift therefore attain it bvlgari rings replica http://www.mohesr-portal.online/old/
Name: bvlgari rings replica  Date / Time: 2018-07-10 01:57:13 PM .
  Comment No 5..
Bought that being a gift of my mama then she adored this. cool excellence awesome rate as well as the mom enjoyed things. Furthermore delivered extremely fast. So if you require a gift fast and you like this compared to this is actually the someone it is best to buy! http://www.marsgatan.com/list/womenshoes.asp http://www.marsgatan.com/list/womenshoes.asp
Name: http://www.marsgatan.com/list/womenshoes.asp  Date / Time: 2018-07-10 06:57:51 AM .
  Comment No 6..
Purchased our as a gift concerning my personal mother furthermore she enjoyed things. amazing top quality terrific rates plus our mother enjoyed that. Always delivered extremely accelerated. When you require a present quick while like this versus this is one particular you really need to buy! cartier love bracelet replcia https://www.aquaeuro.com/cartierbracelet.asp
Name: cartier love bracelet replcia  Date / Time: 2018-07-10 12:16:11 AM .
  Comment No 7..
But not since fancy inside real world if you think mothers wrist was not 2small don't invest information technology reason information technology stay tight .. their adorable however things yur 5year existing make . No all not so the an okay gift at award but not a wow gifts...cant go wrong in case dont have far to spend for a gifts after that attain that it hermes bracelet replica http://www.sundbirsta.com/css/
Name: hermes bracelet replica  Date / Time: 2018-07-09 06:01:36 PM .
  Comment No 8..
Purchased our being a present concerning our mother then she adored that. nice premium sweet rates and the mother loved they. Also delivered ultra accelerated. So if you need a gifts fast while like this compared to this is 1 you will want to choose! uk red bottoms shoes http://www.citysecurity.nu/clreplica.asp
Name: uk red bottoms shoes  Date / Time: 2018-07-09 11:18:48 AM .
  Comment No 9..
Bought it as being a present towards our mom and/or she enjoyed they. great premium good price tag furthermore our mom loved this. Furthermore delivered extremely accelerated. When you need a present fast and you such as this then here is the an you will want to get! http://www.indianmilkproducts.com/sneakers.asp http://www.indianmilkproducts.com/sneakers.asp
Name: http://www.indianmilkproducts.com/sneakers.asp  Date / Time: 2018-07-09 04:29:30 AM .
  Comment No 10..
But not while fancy at real world provided moms wrist is actually not 2small do not go for that cause this try to be tight .. it really is adorable however one thing yur 5year aged make . Non all less its one ok gifts at bring but not the best wow gifts...cant get wrong in case do not posses a lot to blow for a gifts and then find this http://www.rockma.se/cartier.asp http://www.rockma.se/cartier.asp
Name: http://www.rockma.se/cartier.asp  Date / Time: 2018-07-08 10:00:00 PM .
  Comment No 11..
Yet not as fancy in real life in case moms wrist are maybe not 2small dont get information technology result they make tight .. its adorable however some thing yur 5year old make . No their lower it is a okay gift to give yet not one wow gift...cant get wrong whether dont posses much to blow for a gift next find things hermes bracelet replica http://www.neogard.com/Oasis/index.asp
Name: hermes bracelet replica  Date / Time: 2018-07-08 03:43:50 PM .
 
Comment : 
Name : 
E-mail  : 
 
  หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไร?
 
  page: 1/10  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , Next